Lý Hảɪ ᴍᴀɴɢ 3.500 áσ ấᴍ ᴛặɴɢ ʙà ᴄᴏɴ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ᴋʜɪ ᴍùᴀ ʟạɴʜ đếɴ ɢầɴ

Lý Hảɪ ᴍᴀɴɢ 3.500 áσ ấᴍ ᴛặɴɢ ʙà ᴄᴏɴ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ᴋʜɪ ᴍùᴀ ʟạɴʜ đếɴ ɢầɴ

Advertisement

Lý Hảɪ ᴍᴀɴɢ 3.500 áᴏ ấᴍ ᴛặɴɢ ʙà ᴄᴏɴ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ᴋʜɪ ᴍùᴀ ʟạɴʜ đếɴ ɢầɴ

Vợ ᴄʜồɴɢ Lý Hảɪ – Mɪɴʜ Hà ʟᴀɴ ʀộɴɢ ᴛìɴʜ ʏêᴜ ᴛʜươɴɢ ᴋʜɪ ᴍᴀɴɢ ɴʜữɴɢ ᴛấᴍ áᴏ ấᴍ ɢɪúᴘ ‘sưởɪ ấᴍ’ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ đồɴɢ ʙàᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ở Lâᴍ Đồɴɢ, Gɪᴀ Lᴀɪ ᴠượᴛ ǫᴜᴀ ᴍùᴀ đôɴɢ đᴀɴɢ ᴛớɪ

Vợ ᴄʜồɴɢ Lý Hảɪ, Mɪɴʜ Hà ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ᴄặᴘ đôɪ ɴʜậɴ đượᴄ ɴʜɪềᴜ ᴄʜú ý ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴋʜɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɢɪúᴘ đỡ ɴʜữɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

Vừᴀ ǫᴜᴀ, đạᴏ ᴅɪễɴ Lý Hảɪ ᴄùɴɢ ʙà xã Mɪɴʜ Hà đã đᴇᴍ ‘ᴍùᴀ đôɴɢ ấᴍ’ đếɴ ᴄʜᴏ 2.000 ʙà ᴄᴏɴ ᴅâɴ ᴛộᴄ ᴛʜɪểᴜ số ở ᴛʜôɴ Lᴏɴɢ Lᴀɴʜ, xã Đạ Cʜᴀɪs, ʜᴜʏệɴ Lạᴄ Dươɴɢ, ᴛỉɴʜ Lâᴍ Đồɴɢ.

Vợ ᴄʜồɴɢ Lý Hảɪ-Mɪɴʜ Hà ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜữɴɢ ᴋʜó ᴋʜăɴ ᴠớɪ đồɴɢ ʙàᴏ ᴍɪềɴ ɴúɪ.

Rɪêɴɢ ᴛạɪ ᴛỉɴʜ Gɪᴀ Lᴀɪ, ᴠì ʙậɴ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʀɪêɴɢ ɴêɴ ɴᴀᴍ đạᴏ ᴅɪễɴ đã ᴄử đạɪ ᴅɪệɴ đɪ ᴛʀᴀᴏ ɢɪúᴘ 1.500 áᴏ ấᴍ ᴄʜᴏ ʙà ᴄᴏɴ ɴơɪ đâʏ. Mɪɴʜ Hà ᴄʜɪᴀ sẻ: Cᴜộᴄ sốɴɢ ở xã ᴠùɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛᴜʏ ᴄó ɴʜữɴɢ ʙướᴄ ᴄʜᴜʏểɴ ʟớɴ, ɴʜưɴɢ đâʏ đó, ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʙảɴ ʟàɴɢ ᴄủᴀ xã ᴠẫɴ ᴄòɴ ɴʜữɴɢ ʜộ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ, áᴏ ǫᴜầɴ ᴘʜᴏɴɢ ᴘʜᴀɴʜ, ɴʜɪềᴜ ᴇᴍ ɴʜỏ ᴍặᴄ áᴏ ǫᴜầɴ ướᴛ đẫᴍ ɴʜưɴɢ để ᴠậʏ ᴄʜờ ᴛự ᴋʜô ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴄó đủ đồ để ᴛʜᴀʏ.

Đặᴄ ʙɪệᴛ, ɴʜữɴɢ ɴăᴍ ɢầɴ đâʏ, ᴛìɴʜ ʜìɴʜ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ Cᴏᴠɪᴅ-19 ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ, ᴄʜᴜẩɴ ɴɢʜèᴏ ᴄủᴀ ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ đượᴄ ᴛíɴʜ ᴛʜᴇᴏ ᴛɪêᴜ ᴄʜí ᴍớɪ ɴêɴ đờɪ sốɴɢ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴơɪ đâʏ ɢặᴘ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴋʜó ᴋʜăɴ

Mɪɴʜ Hà ᴛʜăᴍ ʜỏɪ ɴʜữɴɢ ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ.

Đâʏ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟầɴ đầᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ Lý Hảɪ ᴍᴀɴɢ áᴏ ấᴍ ʟêɴ ᴠùɴɢ ᴄᴀᴏ. ᴍỗɪ ɴăᴍ ᴄả ʜᴀɪ đềᴜ ᴅàɴʜ ᴍộᴛ ᴋʜᴏảɴ ᴋɪɴʜ ᴘʜí ᴛừ ɴɢᴜồɴ ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄá ɴʜâɴ để âᴍ ᴛʜầᴍ ᴅᴜʏ ᴛʀì ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪệɴ ɴɢᴜʏệɴ, đồɴɢ ʜàɴʜ ᴄùɴɢ ᴛʜờɪ ᴛʀᴀɴɢ ʀɪᴠɪ ɢóᴘ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ɴʜỏ ʙé để sưởɪ ấᴍ ᴄáᴄ ᴇᴍ ɴʜỏ ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜờɪ ᴛɪếᴛ ɢɪá ʟạɴʜ.

Nʜữɴɢ ᴘʜầɴ ǫᴜà ɢửɪ đếɴ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠùɴɢ ᴄᴀᴏ.

Mớɪ đâʏ, Lý Hảɪ ᴠớɪ ᴠᴀɪ ᴛʀò ɴʜà sảɴ xᴜấᴛ ᴠà đạᴏ ᴅɪễɴ ᴘʜɪᴍ Lậᴛ Mặᴛ: Tấᴍ ᴠé địɴʜ ᴍệɴʜ đã ᴛưɴɢ ʙừɴɢ ᴍở ᴛɪệᴄ ăɴ ᴍừɴɢ ᴏғғ ᴍáʏ để ᴄʜɪêᴜ đãɪ đᴏàɴ ᴘʜɪᴍ sᴀᴜ ʜơɴ 1 ᴛʜáɴɢ ʀòɴɢ ʀã ǫᴜᴀʏ ɴɢàʏ ǫᴜᴀʏ đêᴍ ᴛạɪ ɴʜɪềᴜ ʙốɪ ᴄảɴʜ ɴʜư Đồɴɢ Tʜáᴘ, TP. Hồ Cʜí Mɪɴʜ…

Có ᴛʜể ɴóɪ, đâʏ ʟà ʙộ ᴘʜɪᴍ ɢặᴘ ɴʜɪềᴜ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ɴʜấᴛ ᴛʀᴏɴɢ sự ɴɢʜɪệᴘ đạᴏ ᴅɪễɴ ᴄủᴀ đạᴏ ᴅɪễɴ Lý Hảɪ. Nᴀᴍ đạᴏ ᴅɪễɴ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Ở ᴘʜɪᴍ Lậᴛ Mặᴛ: Tấᴍ ᴠé địɴʜ ᴍệ.ɴʜ, ʙốɪ ᴄảɴʜ ǫᴜᴀʏ íᴛ ᴅɪ ᴄʜᴜʏểɴ, ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴅɪễɴ ɴʜậᴘ ᴠᴀɪ, ʙốɪ ᴄảɴʜ ǫᴜᴀʏ đượᴄ ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴋỹ ʟưỡɴɢ. Eᴋɪᴘ đᴏàɴ ᴅậʏ ᴛừ 4ɢ sáɴɢ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄảɴʜ ǫᴜᴀʏ ʟúᴄ 6ɢ30 ɴêɴ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ᴋế ʜᴏạᴄʜ ᴛʀướᴄ ᴛɪếɴ độ. Đâʏ ʟà ɴɪềᴍ ᴛự ʜàᴏ ᴄủᴀ ᴛôɪ ᴠà ᴇᴋɪᴘ, ᴠì ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ đượᴄ ᴍộᴛ ᴅự áɴ ᴘʜɪᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴋʜôɴɢ ᴅàɪ, ʙằɴɢ ɴʜữɴɢ ɢì ᴛɪɴʜ ʜᴏᴀ ɴʜấᴛ.

Advertisement

Đᴏàɴ ᴘʜɪᴍ Lậᴛ Mặᴛ 6 ʟàᴍ ᴛɪệᴄ ᴍừɴɢ ᴏғғ ᴍáʏ.

Cáᴄ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴏàɴ ᴘʜɪᴍ ɴʜư Hᴜʏ Kʜáɴʜ, Qᴜốᴄ Cườɴɢ, Tʀᴜɴɢ Dũɴɢ, Tɪếᴛ Cươɴɢ, Dɪệᴘ Bảᴏ Nɢọᴄ, Tú Tʀɪ, Tʜᴀɴʜ Tʜứᴄ, Tʀầɴ Kɪᴍ Hảɪ, Hᴜỳɴʜ Tʜɪ, Qᴜỳɴʜ Nʜư, Tạ Lâᴍ, ʙé Nɢᴜʏễɴ Cᴀᴏ Tʜùʏ Lɪɴʜ ᴄùɴɢ ᴍộᴛ số ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ᴋʜáᴄʜ ᴍờɪ ᴄũɴɢ đã ᴄʜɪᴀ sẻ ɴʜɪềᴜ ᴋỷ ɴɪệᴍ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʜàɴʜ ᴛʀìɴʜ Lậᴛ Mặᴛ  – Tấᴍ ᴠé địɴʜ ᴍệɴʜ.

Nʜà sảɴ xᴜấᴛ Mɪɴʜ Hà ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ: Kʜôɴɢ ᴄó ʙấᴛ ᴄứ ᴅɪễɴ ᴠɪêɴ ɴàᴏ ᴛʜᴀɴ ᴋʜổ ʜᴏặᴄ đòɪ ʜỏɪ ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴛʜᴜậɴ ʟợɪ ᴄʜᴏ ʀɪêɴɢ ᴍìɴʜ. Tấᴛ ᴄả ᴄùɴɢ đồɴɢ ʟòɴɢ, xᴇᴍ ɴʜᴀᴜ ɴʜư ᴍộᴛ ɢɪᴀ đìɴʜ. Đɪềᴜ ᴋʜɪếɴ ᴛôɪ ʀấᴛ ᴄảᴍ độɴɢ ʟà ᴅù đóɴɢ ᴠᴀɪ ʟớɴ ʜᴀʏ ᴠᴀɪ ɴʜỏ, ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴄũɴɢ đềᴜ ᴍộᴛ ʟòɴɢ ǫᴜʏếᴛ ᴛâᴍ ʜᴏàɴ ᴛʜàɴʜ ʙộ ᴘʜɪᴍ đúɴɢ ᴛɪếɴ độ, ᴛạᴏ sự ᴛʜàɴʜ ᴄôɴɢ ʙướᴄ đầᴜ ᴄʜᴏ ᴅự áɴ ʙộ ᴘʜɪᴍ.

Vợ ᴄʜồɴɢ Lý Hảɪ-Mɪɴʜ Hà.

Sᴀᴜ ᴄʜᴜʏếɴ đɪ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ɴᴀᴍ đạᴏ ᴅɪễɴ ᴄùɴɢ ɢɪᴀ đìɴʜ sẽ ᴛʀở ᴠề TP.HCM ᴠà ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ᴠàᴏ ᴘʜòɴɢ ᴅựɴɢ ʟᴏ ɴʜữɴɢ ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ʜậᴜ ᴋỳ để ᴘʜɪᴍ Lậᴛ Mặᴛ: Tấᴍ ᴠé địɴʜ ᴍệɴʜ ᴋịᴘ ʀᴀ ʀạᴘ ᴠàᴏ ᴅịᴘ ʟễ 30/4/2023.

Advertisement

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *